GAAP so với IFRS

GAAP (Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung của Hoa Kỳ) là chuẩn mực kế toán được sử dụng ở Hoa Kỳ, trong khi IFRS (Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế) là chuẩn mực kế toán được sử dụng tại hơn 110 quốc gia trên thế giới. GAAP được coi là một hệ thống kế toán dựa trên quy tắc nhiều quy tắc hơn, trong khi IFRS dựa trên các nguyên tắc dựa trên quy tắc khác. Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ đang tìm cách chuyển sang IFRS vào năm 2015.

Dưới đây là tổng quan về sự khác biệt giữa các khung kế toán được sử dụng bởi GAAP và IFRS. Đây là ở cấp độ rộng, khung; sự khác biệt trong phương pháp điều trị kế toán cho các trường hợp riêng lẻ cũng có thể được thêm vào vì điều này được cập nhật.

Biểu đồ so sánh

Biểu đồ so sánh GAAP so với IFRS
GAAPIFRS
Viết tắt của Nói chung là chấp nhận các nguyên tắc kế toán Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế
Giới thiệu Hướng dẫn chuẩn và cấu trúc cho kế toán tài chính điển hình. Phương pháp báo cáo tài chính toàn cầu cho phép các doanh nghiệp quốc tế hiểu nhau và làm việc cùng nhau.
Được dùng trong Hoa Kỳ Hơn 110 quốc gia, bao gồm cả những nước trong Liên minh châu Âu
Yếu tố hiệu suất Doanh thu hoặc chi phí, tài sản hoặc nợ phải trả, lãi, lỗ, thu nhập toàn diện Doanh thu hoặc chi phí, tài sản hoặc nợ phải trả
Chứng từ cần thiết trong báo cáo tài chính Bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo thu nhập toàn diện, thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chú thích Bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, chú thích
Dự toán hàng tồn kho Cuối cùng, trước hết; đến trước về trước; hoặc chi phí bình quân gia quyền Chi phí nhập trước, xuất trước hoặc bình quân gia quyền
Hàng tồn kho đảo ngược Cấm Được phép theo tiêu chí nhất định
Mục đích của khung Khung GAAP (hoặc FASB) của Hoa Kỳ không có quy định rõ ràng yêu cầu ban quản lý xem xét khung trong trường hợp không có tiêu chuẩn hoặc giải thích cho một vấn đề. Theo IFRS, ban quản lý công ty được yêu cầu rõ ràng để xem xét khuôn khổ nếu không có tiêu chuẩn hoặc giải thích cho một vấn đề.
Mục tiêu của báo cáo tài chính Nói chung, tập trung rộng rãi để cung cấp thông tin liên quan cho một loạt các bên liên quan. GAAP cung cấp các mục tiêu riêng cho các doanh nghiệp và tổ chức sự nghiệp. Nói chung, tập trung rộng rãi để cung cấp thông tin liên quan cho một loạt các bên liên quan. IFRS cung cấp cùng một bộ mục tiêu cho các thực thể kinh doanh và phi kinh doanh.
Giả định ngầm Giả định "lo ngại" không được phát triển tốt trong khuôn khổ GAAP của Hoa Kỳ. IFRS làm nổi bật các giả định cơ bản như tích lũy và quan tâm.
Đặc tính Sự liên quan, độ tin cậy, so sánh và dễ hiểu. GAAP thiết lập một hệ thống phân cấp các đặc điểm này. Sự liên quan và độ tin cậy là phẩm chất chính. So sánh là thứ yếu. Sự hiểu biết được coi là chất lượng dành riêng cho người dùng. Sự liên quan, độ tin cậy, so sánh và dễ hiểu. Khung IASB (IFRS) nói rằng quyết định của nó không thể dựa trên các trường hợp cụ thể của từng người dùng.
Định nghĩa của một tài sản Khung GAAP của Hoa Kỳ định nghĩa một tài sản là một lợi ích kinh tế trong tương lai. Khung IFRS định nghĩa một tài sản là một nguồn tài nguyên mà từ đó lợi ích kinh tế trong tương lai sẽ được chuyển đến công ty.

Nội dung: GAAP vs IFRS

 • 1 Mục tiêu của Báo cáo tài chính
 • 2 Trình bày thu nhập
 • 3 tài liệu
 • 4 tiết lộ
 • 5 vô hình
 • 6 Kế toán tài sản
  • 6.1 Tài sản cố định
 • 7 Giả định cơ bản
 • 8 IFRS tác động đến các công ty Mỹ như thế nào
 • 9 Tài liệu tham khảo

Mục tiêu của báo cáo tài chính

Cả GAAP và IFRS đều nhằm mục đích cung cấp thông tin liên quan cho nhiều người dùng. Tuy nhiên, GAAP cung cấp các mục tiêu riêng cho các thực thể kinh doanh và các thực thể phi kinh doanh, trong khi IFRS chỉ có một mục tiêu cho tất cả các loại thực thể.

Trình bày thu nhập

GAAP nhấn mạnh kết quả kiếm tiền suôn sẻ từ năm này sang năm khác, giúp các nhà đầu tư có cái nhìn về kết quả bình thường hóa. Thuế, ví dụ, được báo cáo dựa trên tỷ lệ theo luật định, không dựa trên những gì công ty thực sự phải trả. Chúng được thiết kế để giúp các nhà đầu tư hiểu chi tiêu vốn và thuế trung bình cho công ty.

Các tài liệu

GAAP yêu cầu báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, báo cáo thu nhập toàn diện, thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và chú thích. Khuyến nghị rằng bảng cân đối kế toán phân tách các tài sản và nợ hiện tại và không nợ, và thuế hoãn lại được bao gồm trong tài sản và nợ phải trả. Lợi ích thiểu số được bao gồm trong các khoản nợ dưới dạng chi tiết đơn hàng riêng biệt.

IFRS yêu cầu báo cáo tài chính bao gồm bảng cân đối kế toán, báo cáo thu nhập, thay đổi vốn chủ sở hữu, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và chú thích. Việc tách tài sản và nợ hiện tại và nợ không phải trả là bắt buộc và thuế hoãn lại phải được hiển thị dưới dạng một mục hàng riêng biệt trên bảng cân đối kế toán. Lợi ích thiểu số được bao gồm trong vốn chủ sở hữu dưới dạng một mục hàng riêng biệt.

Tiết lộ

Theo GAAP, các công ty được yêu cầu tiết lộ thông tin về lựa chọn kế toán và chi phí của họ trong phần chú thích.

Vô hình

Trong GAAP, các tài sản vô hình có được (như R & D và chi phí quảng cáo) được ghi nhận theo giá trị hợp lý, trong khi ở IFRS, chúng chỉ được ghi nhận nếu tài sản đó có lợi ích kinh tế trong tương lai và có độ tin cậy đo được.

Kế toán tài sản

GAAP Hoa Kỳ định nghĩa một tài sản là một lợi ích kinh tế trong tương lai, trong khi theo IFRS, một tài sản là một nguồn từ đó lợi ích kinh tế dự kiến ​​sẽ chảy.

Tài sản cố định

Theo US GAAP, các tài sản cố định như tài sản, nhà máy và thiết bị được định giá bằng cách sử dụng mô hình chi phí tức là giá trị lịch sử của tài sản ít hơn bất kỳ khấu hao lũy kế. IFRS cho phép một mô hình khác - mô hình đánh giá lại - dựa trên Giá trị hợp lý vào ngày đánh giá, ít hơn bất kỳ khấu hao lũy kế tiếp theo và tổn thất suy giảm.

Video dưới đây so sánh việc xử lý tài sản cố định theo IFRS và GAAP.

Giả định cơ sở

Trong khuôn khổ IASB (IFRS), các giả định cơ bản như tích lũy và quan tâm sẽ được coi trọng hơn. Đặc biệt, khái niệm về mối quan tâm sẽ được phát triển tốt hơn trong IFRS so với GAAP của Hoa Kỳ.

IFRS tác động đến các công ty Mỹ như thế nào

Mặc dù các công ty Hoa Kỳ sử dụng GAAP và không trực tiếp sử dụng IFRS cho hồ sơ SEC của họ, tuy nhiên IFRS vẫn tác động đến họ. Ví dụ, trong trường hợp sáp nhập và mua lại toàn cầu, khi họ có các công ty con không thuộc Hoa Kỳ hoặc các bên liên quan ngoài Hoa Kỳ như nhà đầu tư, khách hàng hoặc nhà cung cấp. Trong một số trường hợp như vậy, các công ty Hoa Kỳ có thể được yêu cầu cung cấp thông tin tài chính theo tiêu chuẩn IFRS.

Việc chuyển đổi lờ mờ từ GAAP sang IFRS cũng sẽ là một thách thức đối với một số công ty Hoa Kỳ.

Người giới thiệu

 • wikipedia: Nguyên tắc kế toán được chấp nhận chung (Hoa Kỳ)
 • wikipedia: Chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế
 • Báo cáo của PwC về ý nghĩa của IFRS đối với các công ty Mỹ
 • IFRS có khác với GAAP của Hoa Kỳ không? - IFRS.com
 • GAAP của Mỹ so với IFRS: Khái niệm cơ bản - Ernst & Young (PDF)
 • CFA Cấp 1 Tập 3, Báo cáo & Phân tích Tài chính