Luật tư so với luật công

Luật riêng áp dụng cho các mối quan hệ giữa các cá nhân trong một Luật tưLuật côngChính phủ Mối quan hệ giữa các cá nhân, chẳng hạn như Luật Hợp đồng và Luật Bạo hành. Mối quan hệ giữa cá nhân và nhà nước. Phân khu Luật dân sự, luật lao động, luật thương mại, luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh. Hiến pháp, hành chính và hình sự. Các điều khoản khác Luật phổ biến (ở Canada và phần lớn ở Hoa Kỳ) không ai

Nội dung: Luật tư vs Luật công

  • 1 Định nghĩa
  • 2 phân khu
  • 3 ví dụ
  • 4 tài liệu tham khảo

Định nghĩa

Luật riêng chi phối các mối quan hệ giữa các cá nhân, chẳng hạn như hợp đồng và luật nghĩa vụ. Ở các quốc gia nơi nó được gọi là luật chung, thì nó cũng bao gồm các hợp đồng được thực hiện giữa chính phủ và cá nhân.

Luật công là luật điều chỉnh mối quan hệ giữa các cá nhân (như công dân và công ty) và nhà nước.

Phân khu

Luật tư bao gồm luật dân sự (như luật hợp đồng, luật tra tấn và luật tài sản), luật lao động, luật thương mại, luật công ty và luật cạnh tranh.

Luật công bao gồm luật hiến pháp, luật hành chính và luật hình sự. Luật hiến pháp xem xét mối quan hệ giữa nhà nước và cá nhân và giữa các ngành khác nhau của nhà nước. Luật hành chính quy định các thủ tục quản lý quan liêu và xác định quyền hạn của các cơ quan hành chính. Luật hình sự liên quan đến việc nhà nước áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các tội phạm được xác định.

Thí dụ

Hút thuốc trong nhà là một ví dụ cổ điển của quy định pháp luật công cộng và tư nhân. Là một luật công cộng, hút thuốc trong nhà bị cấm là một số quốc gia. Tuy nhiên, mọi người thành lập các câu lạc bộ thành viên trong đó thỏa thuận giữa thành viên và chủ sở hữu tài sản là luật riêng mà chính phủ không có quy định nào. Được bảo vệ bởi luật riêng này, các thành viên sau đó được phép hút thuốc trong nhà.

Người giới thiệu

  • Wikipedia: Luật riêng
  • Wikipedia: luật công