Sự khác biệt giữa phương pháp nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Loài người không ngừng nỗ lực cải thiện thế giới thông qua nghiên cứu, nền tảng hệ thống mà chúng ta sử dụng để đạt được kiến ​​thức mới, bổ sung kiến ​​thức hiện có và phát triển các quy trình và kỹ thuật mới [i]. Tuy nhiên, để tiến hành nghiên cứu, nhà nghiên cứu phải thực hiện các phương pháp nghiên cứu. Những phương pháp nghiên cứu này là các chiến lược, công cụ và kỹ thuật được sử dụng bởi nhà nghiên cứu để thu thập bằng chứng liên quan cần thiết để tạo ra các lý thuyết [ii]. Do đó, các phương pháp nghiên cứu này cần phải đáng tin cậy, hợp lệ và đáng tin cậy. Điều này được thực hiện bằng cách viết một phương pháp âm thanh, bao gồm phân tích hệ thống và lý thuyết về các phương pháp nghiên cứu trên. Một phương pháp cho phép nhà nghiên cứu đánh giá và xác nhận tính nghiêm ngặt của nghiên cứu và phương pháp được sử dụng để có được thông tin mới.

Phương pháp nghiên cứu chỉ cấu thành một thành phần của phương pháp nghiên cứu đa chiều. Điều quan trọng đối với các nhà nghiên cứu là phân biệt giữa các phương pháp và phương pháp để thực hiện khoa học tốt. Vì vậy, mục đích của bài viết sau là làm rõ những điểm tương đồng và khác biệt của hai khái niệm này để tiếp tục tạo điều kiện cho kiến ​​thức và thực hành nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Quá trình nghiên cứu bao gồm các bước cần phải được thực hiện để thực hiện nghiên cứu một cách hiệu quả. Các khía cạnh nổi bật nhất của quá trình nghiên cứu được liệt kê dưới đây:

 • Phát triển một vấn đề nghiên cứu
 • Thực hiện đánh giá tài liệu rộng rãi
 • Phát triển một giả thuyết hoặc câu hỏi nghiên cứu
 • Soạn một nghiên cứu thích hợp và thiết kế mẫu
 • Thu thập dữ liệu và tiến hành phân tích
 • Kiểm tra giả thuyết
 • Giải thích và thảo luận
 • Đưa ra kết luận dựa trên dữ liệu

Tất cả các kỹ thuật, quy trình và công cụ được sử dụng để thu thập và phân tích thông tin trong quá trình nghiên cứu đều được gọi chung là phương pháp nghiên cứu. Nói cách khác, phương pháp nghiên cứu là cách mà các nhà nghiên cứu có được thông tin và tìm giải pháp cho vấn đề nghiên cứu. Tất cả các phương pháp được sử dụng trong một nghiên cứu được gọi là phương pháp nghiên cứu. Chúng bao gồm các sơ đồ số, nghiên cứu thực nghiệm, quy trình lý thuyết, phương pháp thống kê, vv Có ba nhóm cơ bản trong phương pháp nghiên cứu:

 • Nhóm một, trong đó bao gồm tất cả các phương pháp liên quan đến thu thập dữ liệu;
 • Nhóm hai, trong đó bao gồm tất cả các kỹ thuật thống kê được sử dụng để tạo mối quan hệ giữa các biến; và
 • Nhóm ba, trong đó bao gồm các phương pháp được sử dụng để đánh giá độ chính xác của kết quả.

Nhóm hai và ba thường bao gồm các phương pháp phân tích [iii]. Các loại phương pháp nghiên cứu chính là

 1. Nghiên cứu thăm dò, trong đó hỗ trợ xác định một vấn đề;
 2. Nghiên cứu thực nghiệm, trong đó sử dụng bằng chứng thực nghiệm để kiểm tra tính khả thi của một giải pháp; và
 3. Nghiên cứu xây dựng, trong đó kiểm tra lý thuyết.

Các phương pháp nghiên cứu trên có thể được chia thành 4 loại: nghiên cứu khái niệm, nghiên cứu định lượng, nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu mô tả. Do đó, các phương pháp nghiên cứu bao gồm các thiết kế định tính và định lượng, cũng như các công cụ thu thập dữ liệu tương ứng, như thảo luận nhóm tập trung, khảo sát, phỏng vấn, quan sát có hệ thống, phương pháp lấy mẫu, v.v ... Mục đích chính của phương pháp nghiên cứu là tìm giải pháp giải quyết vấn đề nghiên cứu. Theo đó, phương pháp nghiên cứu hữu ích hơn cho các giai đoạn sau của dự án nghiên cứu khi đến lúc phải đưa ra kết luận [iv]. Tóm tắt, phương pháp nghiên cứu bao gồm tất cả các chiến lược, quy trình và kỹ thuật được sử dụng bởi nhà điều tra hoặc nhà nghiên cứu trong dự án nghiên cứu của họ để bắt đầu, thực hiện và kết thúc nghiên cứu thành công. Hơn nữa, phương pháp nghiên cứu chỉ là một khía cạnh của khái niệm đa chiều được gọi là phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu

Khái niệm trên được định nghĩa là khoa học đằng sau các phương pháp được sử dụng để đạt được kiến ​​thức. Nói cách khác, phương pháp luận là nghiên cứu về các phương pháp được sử dụng và lý do đằng sau lý do tại sao những phương pháp cụ thể đó được sử dụng. Đó là một cách để giải quyết một cách có hệ thống vấn đề nghiên cứu (tức là, phân tích logic đằng sau các bước được thực hiện bởi một nhà nghiên cứu để trả lời câu hỏi nghiên cứu đã nói). Phần phương pháp luận trong bất kỳ nghiên cứu nào phục vụ mục đích giải thích các cách thức thu được kết quả (tức là, các phương pháp nghiên cứu đã được sử dụng và cách phân tích kết quả để cho phép người đọc đánh giá phê phán các phương pháp nghiên cứu). Một phương pháp nghiên cứu cung cấp một khung lý thuyết và triết học bao gồm tất cả được sử dụng khi bắt đầu một dự án để giải thích chức năng và lý luận đằng sau các phương pháp nghiên cứu đã chọn, cũng như để hướng dẫn quá trình nghiên cứu. Quan trọng hơn, phương pháp luận cho bất kỳ dự án nghiên cứu nào là cốt lõi để duy trì các phương pháp và kết quả nghiên cứu đáng tin cậy, điều này làm tăng thêm giá trị của những phát hiện và diễn giải [v]. Phương pháp tìm kiếm xem xét các khía cạnh sau đây:

 • tìm phương pháp nghiên cứu phù hợp cho vấn đề đã chọn,
 • khám phá tính chính xác của kết quả của một phương pháp đã chọn và
 • đảm bảo hiệu quả của phương pháp nghiên cứu.

Vì vậy, một phương pháp được viết tốt nên làm như sau:

 • Giới thiệu và giải thích lý do cho phương pháp phương pháp tổng thể (phương pháp định tính, định lượng hoặc hỗn hợp) được sử dụng để điều tra,
 • Chỉ ra cách các phương pháp nghiên cứu được áp dụng cho nghiên cứu,
 • Mô tả các phương pháp thu thập dữ liệu cụ thể,
 • Cung cấp giải thích đầy đủ về phương pháp và quy trình phân tích dữ liệu và
 • Cung cấp lý do cho các phương pháp nghiên cứu đã chọn.

Để nghiên cứu có liên quan, nhà nghiên cứu phải biết các phương pháp nghiên cứu, cũng như phương pháp nghiên cứu. Các nhà nghiên cứu cần có kiến ​​thức về sự phát triển của một số thử nghiệm nhất định, cũng như có khả năng tính toán trung bình, chế độ, trung vị và độ lệch chuẩn, v.v. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu bắt buộc phải biết cách và thời điểm áp dụng các kỹ thuật nghiên cứu nhất định để xác định kỹ thuật nào có thể áp dụng cho vấn đề nghiên cứu nào. Các quyết định đằng sau thiết kế phương pháp luận cần được giải thích rõ ràng và lý do được chứng minh để nghiên cứu được phân tích và đánh giá nghiêm túc bởi những người khác [vi]. Do đó, phương pháp nghiên cứu chỉ đại diện cho một thành phần của khái niệm đa chiều về phương pháp nghiên cứu.

Sự khác nhau giữa phương pháp nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu

Phương pháp Phương pháp luận
Được định nghĩa là các phương pháp hoặc kỹ thuật được sử dụng để thu thập bằng chứng và tiến hành nghiên cứu. Cung cấp một lời giải thích và lý do đằng sau các phương pháp được sử dụng trong nghiên cứu nói trên.
Liên quan đến việc tiến hành khảo sát, phỏng vấn, thí nghiệm, vv. Liên quan đến việc thu thập kiến ​​thức xung quanh các kỹ thuật khác nhau được sử dụng để tiến hành nghiên cứu như khảo sát, phỏng vấn, thí nghiệm, v.v..
Mục tiêu chính là khám phá các giải pháp cho các vấn đề nghiên cứu. Mục tiêu chính là sử dụng các quy trình chính xác để khám phá các giải pháp cho các vấn đề nghiên cứu.
Phạm vi thực hành hẹp (nghĩa là, bao gồm nhiều chiến lược nghiên cứu, phương pháp, kỹ thuật, công cụ, v.v.) Phạm vi thực hành rộng hơn nhiều, bao gồm các phương pháp nghiên cứu.
Được sử dụng trong các giai đoạn nghiên cứu sau này. Được sử dụng trong giai đoạn đầu của nghiên cứu.

Phần kết luận

Một phương pháp là cần thiết để giải quyết một cách có hệ thống vấn đề nghiên cứu bằng cách phân tích logic đằng sau các phương pháp nghiên cứu khác nhau được thực hiện. Việc sử dụng một phương pháp rõ ràng làm cho đáng tin cậy, có thể tái tạo và chính xác. Để tạo ra nghiên cứu có hệ thống, logic và có thể nhân rộng, các nhà nghiên cứu đòi hỏi kiến ​​thức chuyên sâu về phương pháp nghiên cứu.

Phương pháp nghiên cứu chỉ là một khía cạnh của phương pháp nghiên cứu và cung cấp một con đường để tìm giải pháp cho các vấn đề nghiên cứu. Tuy nhiên, phương pháp nghiên cứu là con đường chính để tiến hành nghiên cứu và phương pháp của một dự án nghiên cứu đang cố thủ trong việc sử dụng các phương pháp nghiên cứu. Với điều đó đã được nói, có thể an toàn để suy luận rằng cả hai hiện tượng đều phụ thuộc vào sự tồn tại của cái kia.